Uwch Swyddog Gweithrediadau

Y Rôl

Mae Beaufort Research yn chwilio am Uwch Swyddog Gweithrediadau i helpu i reoli prosiectau ymchwil i’r farchnad o fewn y cwmni. Mae’r rôl yn swydd llawn amser am gyfnod penodol o 12 mis. Bydd yn cael ei weithio ar sail contract oriau blynyddol ond bydd tua 150 awr y mis ar gyfartaledd. Byddwch yn derbyn yr un cyflog bob mis a fydd yn un rhan o ddeuddeg o’ch cyflog blynyddol. Bydd y rôl yn cynnwys cymysgedd o waith yn ystod y dydd, gyda’r nos (hyd at 9pm) a rhywfaint o waith penwythnos. Byddwn yn gweithredu dull hybrid o weithio a fydd yn cynnwys rhywfaint o waith swyddfa (yng nghanol Caerdydd) ond rydym yn disgwyl i weddill y rôl hon gael ei chyflawni o bell (gartref).

Elfen graidd y rôl fydd rheoli tîm o gyfwelwyr dros y ffôn sy’n cynnal arolygon gydag aelodau o’r cyhoedd, busnesau a rhanddeiliaid. Bydd hyn yn cynnwys recriwtio, hyfforddi, monitro, rheoli perfformiad a chymorth. Yn ogystal, bydd yr ymgeisydd yn cefnogi’r Rheolwr Gweithrediadau mewn amrywiaeth o weithgareddau sy’n gysylltiedig â phrosiectau yn ogystal â dyletswyddau swyddfa a gweinyddol cyffredinol.  Bydd yr ymgeisydd yn gweithio gydag aelodau o staff ym mhob rhan o’r cwmni, gan ymwneud yn rheolaidd ag ymchwilwyr ar bob lefel, yn ogystal â gydag aelodau o’r cyhoedd.

Mae hwn yn gyfle gwych i weithio gydag asiantaeth ymchwil ddeinamig sy’n gweithio ar amrywiaeth o brosiectau ymchwil diddorol ar gyfer y sector cyhoeddus a’r sector preifat.

 

Yr Ymgeisydd

Byddai profiad o reoli tîm canolfan ffôn, naill ai mewn canolfan gyswllt neu o bell, yn fantais. Er bod rhywfaint o brofiad Ymchwil i’r Farchnad yn ddymunol, nid yw hyn yn hanfodol, gan y gellir darparu hyfforddiant llawn “yn y swydd”. Mae’n bwysicach bod gan yr ymgeisydd llwyddiannus y rhinweddau allweddol yr ydym yn chwilio amdanynt. 

Byddwch yn hyderus ac yn medru canolbwyntio a bydd gennych sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar rhagorol, gyda’r gallu i reoli eich amser a’ch dyletswyddau mewn ffordd broffesiynol ac effeithiol, heb fawr o oruchwyliaeth. Mae’n rhaid i chi fod ag agwedd hyblyg, gweithio’n dda o dan bwysau, bod â’r hyder i arwain tîm a defnyddio eich menter eich hun i fodloni terfynau amser tynn. Rhaid i chi allu rhyngweithio â phobl ar bob lefel a gweithio gyda nhw i gyflawni gwaith o safon. Mae’n bwysig cael sgiliau technegol cryf gan gynnwys gwybodaeth dda o Excel ac Word (Microsoft Office).  

Rydym yn chwilio am rywun sy’n gallu dangos y cymwyseddau canlynol:

  • Cyfathrebu effeithiol
  • Sylw cryf i fanylion
  • Profiad o arwain tîm
  • Hyderus wrth reoli, ysgogi a datblygu staff i wella perfformiad
  • Sgiliau rhifedd a dadansoddi rhagorol
  • Datrys problemau
  • Ceisio gwella a datblygu’n barhaus

Mae llawer o’n prosiectau yn cynnwys elfen Gymraeg felly byddai rhuglder yn y Gymraeg yn fantais ond nid yw’n hanfodol.

Byddwch yn derbyn pecyn cyflog a budd-daliadau cystadleuol, gan gynnwys cynllun bonws a diwrnod o wyliau ar eich Pen-blwydd.

A oes gennych chi ddiddordeb? Gwnewch gais isod! Y dyddiad cau fydd 6 Awst 2021.

Gweler y swydd ddisgrifiad                            Gwnewch gais