Cyfleoedd cyflogaeth

Mae gan Beaufort ddiddordeb bob amser yn y posibilrwydd o gyflogi unigolion sydd â sgiliau perthnasol.

 

Cyfwelwyr ymchwil i’r farchnad wyneb yn wyneb

Mae Beaufort Research, cwmni ymchwil i’r farchnad a chymdeithasol mwyaf blaenllaw Cymru, yn recriwtio cyfwelwyr Ymchwil i’r Farchnad wyneb yn wyneb i gyfweld pobl ledled Cymru ynghylch eu safbwyntiau, barnau ac ymddygiad.

Byddwch yn gweithio ar amrywiaeth eang o arolygon diddorol ac amrywiol i gleientiaid megis cyrff y llywodraeth, sefydliadau cyhoeddus a busnesau mawr, yn canfod barn y cyhoedd ar wahanol bynciau i helpu’r cleientiaid hyn ddatblygu polisïau neu gynnyrch, asesu effeithiolrwydd eu hysbysebu a’u cyfathrebu a mesur bodlonrwydd y cwsmer.

Mae gwaith yn cael ei rannu ar sail aseiniadau, felly mae’r oriau yn hyblyg a gellir gweithio o amgylch ymrwymiadau eraill, ond rhaid sicrhau bod y gwaith wedi’i gwblhau erbyn y terfyn amser. Bydd y swydd yn cynnwys cyfweliadau o ddrws i ddrws, cyfweld ar y stryd ac mewn safleoedd a lleoliadau penodol, gan ddefnyddio cyfrifiadur llechen fel arfer. Does dim gwaith gwerthu o gwbl ynghlwm â’r swydd – mae Beaufort yn aelod o’r Gymdeithas Ymchwil i’r Farchnad, ac mae’r holl waith yn cael ei gwblhau yn unol â Chod Ymddygiad moesol MRS.

Darperir hyfforddiant llawn os nad oes gennych brofiad blaenorol, ond mae’n rhaid i chi fod yn siaradwr Cymraeg rhugl, hyderus, hunan-gymhellol a chyfforddus wrth guro ar ddrysau i gyflwyno eich hun ac annog pobl i gymryd rhan mewn arolygon. Rydych angen sgiliau cyfrifiadur ac e-bost da, sgiliau cyfathrebu rhagorol ac rydych angen defnydd o gerbyd. Mae’n rhaid i chi fwynhau cwrdd â phobl a bod yn barod i weithio yn yr awyr agored mewn gwahanol amodau tywydd. Gallwch ennill hyd at £60 i £90 y dydd (yn cynnwys tâl gwyliau), yn ogystal â chostau teithio ac mae’r oriau’n hyblyg.

Mae rhuglder yn y Gymraeg yn fantais mewn rhai aseiniadau, ond rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan bobl sydd ddim yn siarad Cymraeg.

Cliciwch yma i gwblhau ffurflen gais ar-lein.

Fel arall, e-bostiwch vacancies@beaufortresearch.co.uk am ragor o wybodaeth.